Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

2. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty Cổ phần Công nghệ Choozia sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể: